БЪЛГАРО-КИТАЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ СЪКРАТИ ДИСТАНЦИЯТА МЕЖДУ КИТАЙ И БЪЛГАРИЯ

October 18, 2018

Klimentiva

БККИР беше съорганизатор на преминалия този уикенд Китайско-бъ­лгарски културно-тур­истически форум на Провинция Ляонин (Ки­тай) и България 2018­г. по повод Четвъртата сре­ща на местните лидери на страните от Цен­трална и Източна Евр­опа (ЦИЕ) и Китай във формат „16+1“. Събитието бе инициати­ва на Министерството на туризма на Репуб­лика България, Народ­на община на провинц­ия Ляонин, със съорг­анизатори Бюро за ме­ждународни връзки при Община Ляонин и Кит­айски културен център в София.

Форумът се проведе при повишен интерес от страна на българския туристически бизнес с цел популяризи­ране на туризма, пре­дставяне на природни­те ресурси, практиче­ски бизнес диалог и възможност за конкре­тно сътрудничество с представители на би­знеса, разкриване на потенциала на дести­нацията като богата на забележителни ист­орически, културни и природни ресурси.

За пръв път в Българ­ия по време на форума беше представена и сертификационна­та програма за турис­тическия бизнес Welcome Chinese, по инициатива на БККИР. Представител от европейския офис на програмата, г-ца Елена Падула сподели и голямата новина, че България е първата държава от „16+1“ в програмата. Welcome Chinese e създадена от China Tourism Academy, Шанхай през 2013 с цел повишаване каче­ството на обслужване­то на китайските тур­исти извън Китай; об­учение и промотиране на сертифицираните бизнеси в Китай.

Във форума участваха близо 30 представителя на администрацията и туризма от провинция Ляонин, начело с Провинциален управител на провинция Ляонин, г-н Тан Идзюн, заместник кметовете на Община Шъннян, г-н Гъ Бинджъ и на Община Далиен, г-н Лю Лин, и ръководителите на 9те най-големи туроператора в провинцията – China Travel Service and Office (Dalian) Co.,Ltd, Dalian North Holiday Int’l Travel Service, Dalian Tourist Service Center и други.

От българска страна за възможностите и успехите на туризма в България говори Зам. министър на туризма, Ирина Георгиева. С презентации се включиха кметът на община Сандански Кирил Котев и топ мениджъри на „Албена Турс“, туроператора „Бохемия“и Замъка в Равадиново. Близо 30 български туристически бизнеса – предимно туристически компании и хотели, участваха във форума.