Има все още неизползвани възможности между Китай и страните от ЦИЕ

February 18, 2021

BCCID

За нови и не достатъчно използвани възможности за бизнес сътрудничество между Китай и ЦИЕ, както и между отделните страни вътре в Централна и Източна Европа и конкретни примери за това, разговаряме специално за Радио Китай с председателя на Българо-китайската камара за индустриално развитие Десислава Дончева.

В. Г-жо Дончева, като дългогодишен председател на БККИР, която има изключително ползотворно сътрудничество с китайските си колеги, как смятате, че срещите между Китай и ЦИЕ допринасят за бизнес-сътрудничеството между всички страни-участнички?

О. От стартирането си през 2012, в началото като Формат 16+1 между Китай и ЦИЕ, а впоследствие, след присъединяването и на Гърция през 2019, вече Формат 17+1, платформата се превърна в транснационална среда с огромен потенциал за бизнес сътрудничество, културен, образователен и научен обмен. Уникалното на така създадената и функционираща програма е положителния заряд за комуникация, който тя носи не само между страните от региона и Китай, но и между самите държави от ЦИЕ. Многостранността на бизнес отношенията се развива на базата на сътрудничеството между 17-те държави и Китай, като не може да се отрече факта, че Поднебесната има водеща роля в активността и полагането на усилия за съвместна работа.

В. В началото на разговора ни казахте, че съществуват все още много неизползвани възможности за партньорство. Бихте ли представили някои от тях?

О. Вторичният и може би неизследван все още феномен, който се формира като резултат от срещите 17+1 , е изграждането на устойчиви модели на партньорство между заинтересованите среди в ЦИЕ, на базата на коопериране на регионални бизнес интереси и възможности.

Интересно е да се анализира нивото на използване на този потенциал от групата на ЦИЕ и от Китай, подходите за развитие и постигане на устойчивост и преките ползи от добавената стойност на Платформата вътре в нашия регион.

Ресурсите, които 17-те държави влагат в участието си във Формата, не са напълно пропорционални на очакванията им за ползите от него. В контекста на многообразието на програми и платформи на ниво Европейски съюз, този факт е допустим и обясним.

Китай, от своя страна не жали средства и енергия, за да даде възможно най-последователните подходи за развитие на многостранните отношения. Организираните годишни изложения и съпътстващите ги бизнес форуми, активната дейност на комитетите за промоция на международната търговия (CCPIT), културният и образователен обмен, законодателната инициатива в Поднебесната и облекченията през платформите за трансгранична търговия във Формата 17+1, допринесоха за повишаване на стокообмена от 67.98 млрд. долара за 2016 г. до 103.45 млрд. долара за 2020. Положителните резултати са следствие от двустранните усилия – както от страна на Китай, така и от страна на ЦИЕ.

Това, което трябва да бъде очертано като неизползван ресурс вътре в ЦИЕ са създадените трайни контакти и общи интереси на бизнеса и асоциациите, чиято енергия все още не използвана. През годините благодарение на инициативата 17+1 се оформиха неформални приятелски взаимоотношения по линията бизнес интереси в Китай. Именно те могат да бъдат механизъм за нови форми на регионално сътрудничество и решаване на общи предизвикателства. Изследването на този ресурс ще идентифицира допълнителна придадена стойност на положителното въздействие на 17+1 в ЦИЕ.

В. Може ли да ни дадете някои конкретни примери в това отношение?

О. Ще дам един много ясен пример с въздействието на уникалната Академия за международен Бизнес към Министерството на търговията на Китай. (Academy for International Business Officials (AIBO) – Ministry of Commerce, the P. R. China). Това е единствената институция за образование и обучение, пряко свързана с Министерството на търговията на Китай (MOFCOM), За всеки експерт, работещ по международните отношения с Китай, е огромен шанс да бъде предложен и одобрен за обучение в Академията. Участниците се формират в синхрон с форматите 17+1 и „Един пояс, един път”. Провеждат се семинари в рамките на около един месец.

В. Бихте ли се спрели по-обстойно върху дейността на Академията, в контекста на организираните от нея инициативи с конкретни примери?

О. Ще подчертая само няколко приоритетни опорни точки, характерни за Академията, които вече ясно доказаха възможностите за бъдещи партньорства от взаимен интерес:

Актуалността е на дневен ред в Академията: Темите на семинарите са адаптирани, за да следват динамиката на развитие на световната икономическа ситуация. Многообразието и съдържанието им предлагат достъп до формулата за успеха на Поднебесната, през научното обяснение за постигане на този успех. Подборът на всяка лекция сякаш следва случващото се в икономическия живот на страната и на пазарите в дните на преподаване. Оставаш с усещането, че всяка тема е създадена наистина за конкретният семинар. Няма повтарящи се от година на година теми или обучителни материали. Получаваш специфична икономическа и търговска информация.

Преподавателите – висшият ешелон на теорията и практиката в Китай: Едно от големите предимства на обучителната институция е уникалният подбор на преподаватели и лектори. Чужденците са обучавани от най-известните експерти и специалисти в областта на историята, геополитиката, икономиката и културата на Китай. Икономическите експерти са както от научните среди, така и тесни специалисти от водещи корпорации – Интернет платформи, платформи за международна търговия, водещи байери на стоки и много други.

Лична среща с водещата световна икономика: Посещения на място във водещи индустриални производства, работни срещи с представители на различни производствени сектори в няколко провинции – това е възможност да видиш лично безупречната организация и функциониране на промишлеността в Китай.

Мрежата от регионални приятелства – добавената стойност на Академията: Безспорен факт е, че без инициативите на 17+1 нямаше да познаваме колегите си от ЦИЕ, работещи в посока Китай. Бизнес асоциациите и търговските камари имат възможност не само да обменят опит и добри практики по време на семинарните дни, но и да създадат безценни приятелства. Въздействието на Академията в посока изграждане на регионални партньорства е нейната добавена стойност.

В. Разкажете ни повече за Ваши участия, като председател на БККИP, в някои скорошни инициативи на Академията и какво очаквате в бъдеще?

О. Благодарение на участие в обученията БККИР създаде и поддържа комуникация с бизнес лидерите в региона г-жа Николета Каперони от Гърция, г-жа Даниела Арсовкса от Северна Македония и г-жа Клаудиа Наку от Румъния. 4 дами в 4 държави от ЦИЕ имат задачата да ръководят Камари, работещи с Китай и да се справят с идентични за Балканите предизвикателства.

Дали Балканската дамска четворка на бизнес асоциациите може да бъде инициатор и инспиратор на допълнителни проекти за развитие на предприемачеството и успехът им отвъд? Предстои да видим как ще се използва този ресурс, генериран от 17+1 и насочен към благосъстоянието на общностите ни.