Радио Китай: Китай ще се превърне в пазар на света през следващите пет години

March 11, 2021

BCCID

Въпрос: Г-жо Дончева, през миналата година, и особено след Националния народен конгрес на Китай, президентът Си Дзинпин многократно подчертава, че ще се ускори формирането на нов двуцикличен модел за развитие, чиято основа е вътрешното потребление, като същевременно се стимулират връзките с чуждите пазари. Това е историческият възел, в който Китай е на път да изгради общество със средно ниво на благосъстояние по всеобхватен начин. Като Председател на Българо-китайската камара за индустриално развитие, кажете моля, какво е мнението Ви за модела и какво се знае за него от българския бизнес?Отговор: Бизнесът в България, но и по целия свят, бих казала, очакваше с огромен интерес новия петгодишен План за национално, икономическо и социално развитие (2021-2025). След представянето му от Президента Си Дзинпин, ясно се очерта вниманието и поли-компонентите усилия, които ще бъдат насочени към развитието на вътрешния пазар в Китай. Огромният вътрешен пазар, заедно с повишена покупателна способност, каквато е една от стратегическите цели на икономическата политика, ще доведат до ръст на потреблението и производството. Да не забравяме, че друг важен обединителен център през следващите пет години ще бъде високата добавена стойност – в производството, услугите и процесите. Разгледан по този начин, анализът на обявените до момента подходи и цели, може да бъде интерпретиран като „вятър на промяната“: от силно експортно ориентирана икономика, към икономика, насочена към вътрешния пазар. Президентът Си Дзинпин ясно очерта значимостта на продължаването на глобализацията и на продължаване на международните партньорства и сътрудничества. Светът е затаил дъх в очакване на подробности от Пекин за двуцикличния модел на развитие.

 

Въпрос: Каква е Вашата лична прогноза за бъдещето на двуцикличния модел?

Отговор: Личната ми прогноза е изключително позитивна и тя се базира на една от обявените икономически цели: Китай – пазар на света! От фабриката на света, Китай ще се превърне в пазар на света в следващите пет години.

Въпрос: Ще окаже ли двуцикличният модел влияние върху търговско-икономическото сътрудничество между България и Китай и има ли конкретни примери и насоки в това отношение?

Отговор: Очаквам положително влияние на двустранното бизнес сътрудничество. Китай се концентрира върху промяна на законодателството относно чуждестранните инвестиции и налагане на нови стандарти. По всяка вероятност това ще даде възможност на някои производители или доставчици на услуги да разработват брандове за китайския пазар и да ги произвеждат там. Българският ИТ- сектор е експортно ориентиран и за него това би била много добра възможност. Производителите на козметика също могат да реализират успешни модели на joint venture. Този модел е приложим също в текстилната и модната промишленост. Много от членовете на БККИР следят с интерес икономическите новини от Китай и са наясно новите възможности, които се откриват пред тях по отношение на изграждане на партньорства и търговски сътрудничества. Изключително привлекателен пазарен модел за нашите производители са платформите за видео-стрийминг. Организираното от Китайска медийна група на такова събитие през м.февруари т.г. за страните от „17 + 1”, освен че беше проследено с голям интерес, силно мотивира и насърчи предприемачите в България. Имаме многобройни запитвания за намиране на партньори в Поднебесната, с цел съвместно разработване на видео-стрийминг продажби на български стоки и продукти.

Въпрос: Какви са очакванията Ви при бъдещото прилагане на двуцикличния модел в контекста на развитието на бизнес-отношенията между Китай и страните от ЦИЕ, както и в дейността на ръководената от Вас БККИР?

Отговор: Китай ще продължи да използва своя огромен вътрешен пазар за насърчаване на международното сътрудничество, като целта е да го превърне в пазар на света, споделен от всички и достъпен за всички. Тази стратегическа цел предопределя много благоприятни възможности за развитие на търговските взаимоотношения, както между нашите две страни, така и между Китай и ЦИЕ. Преди няколко години беше обявена и стратегическата цел до 2025: „Произведено в Китай“ да се превърне в стандарт за високо качество. Това, колкото и невероятно да се струва на непознаващите китайските стандарти, се превръща в ясно постижима цел. Произведените в Китай стоки ще бъдат високо конкурентни в сравнение с европейските такива. Трябва да отбележим и факта, че в сектора на услугите, страните от ЦИЕ не могат да бъдат конкурентни на китайските. В тази връзка добре би било да се проведат съвместни икономически форуми с участието както на бизнеса, така и на научните среди, за да се търсят иновативни проекти, с висока бизнес приложимост от нас към азиатската държава. По отношение на очакванията на Българо-Китайската камара за индустриално развитие – вече наблюдаваме създаването от наши членове на иновативни продукти в областта на здравословния начин на живот, с използването на традиционните за страната ни рози, червено вино и кисело мляко, и изцяло разработвани за китайския пазар. Ето как двустранните отношения създават заряд за развитие на иновативни продукти и добавена стойност върху традиционно изнасяни като суровини продукти. Вярвам, че процесът на развитие на новия двуцикличен модел, основан на вътрешното потребление като основа и същевременно стимулиране на връзките с чуждите пазари ще бъде своеобразен катализатор на идеи сред предприемачите от ЦИЕ.